หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ป่ากับศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธมีทัศนคติต่อป่าอย่างไร โดย..พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ พระอริยเจ้าชั้นสูงจำเป็นต้องอยุ๋แต่ในป่าเท่านั้นหรือ ป่าทำให้เกิดความวิเวกที่แท้จริงใช่หรือไม่ แล้วทำไมพระพุทธเจ้าต้องอยู่ป่าถึง 6 ปี สมาธิกับป่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และฯลฯ ท่านสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นปิตุบูชา ในวาระครบรอบ 72 ปี ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 5 มิถุนายน 2548-4มิถุนายน 2549