หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 2

น.สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 2(โลกียะสู่โลกุตระ) เป็นหนังสือเล่มที่รวบรวมเรื่องชีวิตทางโลกและทางธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จากคำบรรยายในกาละและเทศะต่างๆ ทำให้เนื้อหาของหนังสือมีความหนามาก คณะผู้จัดทำจึงได้แบ่งพิมพ์ทั้งหมดเป็น 4 ภาค สำหรับฉบับนี้เป็น เล่ม 2 แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท ตีพิมพ์เป็นเล่มในวาระ สมณะโพธิรักษ์ครบรอบอายุ 72 ปี