หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

น.พุทธเทวนิยมหรือพุทธอเทวนิยม

น.มรรคาปรมัตถ์

น.อนุบุพพิกถา

น.บุญบาปที่เห็นได้ในชาตินี้

น.ฆ่ามันด้วยมือเรา

น.ทุจริตของคนดี

น.ธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน

น.ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม2

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ยุทธวิธี8ขั้นแห่งการเป็นผู้พิชิต

น.ไตรลักษณ์ไตรรัตน์ไตรสิกขา

ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม1

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ป่ากับศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธมีทัศนคติต่อป่าอย่างไร โดย..พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ พระอริยเจ้าชั้นสูงจำเป็นต้องอยุ๋แต่ในป่าเท่านั้นหรือ ป่าทำให้เกิดความวิเวกที่แท้จริงใช่หรือไม่ แล้วทำไมพระพุทธเจ้าต้องอยู่ป่าถึง 6 ปี สมาธิกับป่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และฯลฯ ท่านสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นปิตุบูชา ในวาระครบรอบ 72 ปี ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 5 มิถุนายน 2548-4มิถุนายน 2549

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พอเพียงแบบพุทธ

น.พอเพียงแบบพุทธ เป็นหนังสือที่ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่พุทธสถานศรีษะอโศก ตีพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ กันยายน 2552

การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่

น.การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่

หนังสือ "วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่" เรียบเรียงจากคำสาธยายธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ความหนา 66 หน้า

การเมืองตามประสาโพธิรักษ์

น.การเมืองตามประสาโพธิรักษ์ ว่าด้วยความหมายของการเมืองที่แท้จริงในทัศนะของศาสนาพุทธที่แท้ ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในช่วงชุมนุมทางการเมือง

รหัสกรรม

น.รหัสกรรม รวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิบากกรรมต่างๆจากหลายนักเขียน เพื่อให้ทุกท่านตระหนักชัดว่า "กฏแห่งกรรมยุติธรรมที่สุด"

สมาธิพุทธ

น.สมาธิพุทธิ..เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความพระสูตร "มหาจัตตารีสกสูตร" อย่างพิศดาร พิมพ์เป็นหนังสือเล่มครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2541 เรียบเรียงจากคำบรรยายของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 2

น.สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 2(โลกียะสู่โลกุตระ) เป็นหนังสือเล่มที่รวบรวมเรื่องชีวิตทางโลกและทางธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จากคำบรรยายในกาละและเทศะต่างๆ ทำให้เนื้อหาของหนังสือมีความหนามาก คณะผู้จัดทำจึงได้แบ่งพิมพ์ทั้งหมดเป็น 4 ภาค สำหรับฉบับนี้เป็น เล่ม 2 แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท ตีพิมพ์เป็นเล่มในวาระ สมณะโพธิรักษ์ครบรอบอายุ 72 ปี

สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค1

น.สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค1 รวบรวมเรื่องชีวิตทางโลกและทางธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

สาธารณโภคี:เศรษฐกิจชนิดใหม่

น.สาธารณโภคี: เศรษฐกิจชนิดใหม่ คือกลไกสำคัญในระบบบุญนิยม เป็นองคาพยพใหญ่ที่มีบ่อเกิดมาจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งสำคํญอย่างยิ่งยวดในโลกในสังคมทุกวันนี้ จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเนื่องในวาระ นสพ.เราคิดอะไรครบรอบ 13 ปี ตวามหนา 186 หน้า ตีพิมพ์ เมื่อ ตุลาคม 2550

วรรณะ 9

น.วรรณะ9 ลักษณะของคนชั้นสูง เป็นหนังสือลำดับ 2 ของโครงการ"หิ่งห้อย" เนื้อหาได้ถอดความจากการแสดงธรรมก่อนฉัน ที่พุทธสถานสันติอโศก เมื่อ 19 กค.2540 ความหนา 50 หน้า พิมพ์เป็นหนังสือ เมื่อ พ.ศ.2552

ความรัก 10 มิติ

.ความรัก 10 มิติ รวบรวมและเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่แสดงไว้เมื่อ 7 กรกฏา 2518 ณวิทยาลัยครูเชียงใหม่(ณ.ขณะนั้น) และเมื่อ 8 กรกฏาคม 2518 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีคิวโลกุตระ

น.อีคิวโลกุตระ เรียนรู้อารมณ์อันวิเศษของพุทธ เป็นข้อเขียนที่รวบรวมเรียบเรียงและเพิ่มเติมจากการอบรมทำวัตรเช้าโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์แห่งสันติอโศก ณ.พุทธสถานราชธานีอโศก เมื่อ25 มกราคม 2543 จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเนื่องในวาระสามทศวรรษแห่งการงานของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี

น.การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์ 3ประการ ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์

ประนีประนอมกันด้วยนานาสังวาส

น.ประนีประนอมด้วยนานาสังวาส ..สาราณียากรโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พศ.2548 เนื่อหาเขียนขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์ ความเป็นมนุษย์ของคนบนโลกใบนี้ ว่ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อสิ่งใดกันแน่ ท่านจะหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้

พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้

น.พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นปิตุบูชา ในวาระครบรอบ 72 ปี ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 5 มิถุนายน 2548-4 มิถุนายน 2549 ความหนา 192 หน้าวิถีพุทธ

น.พุทธวิถี เป็นหนังสือที่รวบรวมจากข้อเขียน ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือเส้นทางเศรษฐกิจ พิมพ์เป็นหนังสือเล่มเมื่อกุมภาพันธ์ 2547

สวดมนต์ให้ถุกพุทธ

คนพาล-บัณฑิต

เปลี่ยนแปลงไม่ได้การเมืองใหม่ไม่เกิด

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ถอดจากหัวใจโพธิรักษ์

วิถีพุทธยุคเศรษฐกิจพอเพียง


โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
Open publication - Free publishing - More book

น.สัจจะแห่งชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค๒

น.สัจจะแห่งชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค๑