หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

น.พุทธเทวนิยมหรือพุทธอเทวนิยม

น.มรรคาปรมัตถ์

น.อนุบุพพิกถา

น.บุญบาปที่เห็นได้ในชาตินี้

น.ฆ่ามันด้วยมือเรา

น.ทุจริตของคนดี

น.ธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน

น.ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม2

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ป่ากับศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธมีทัศนคติต่อป่าอย่างไร โดย..พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ พระอริยเจ้าชั้นสูงจำเป็นต้องอยุ๋แต่ในป่าเท่านั้นหรือ ป่าทำให้เกิดความวิเวกที่แท้จริงใช่หรือไม่ แล้วทำไมพระพุทธเจ้าต้องอยู่ป่าถึง 6 ปี สมาธิกับป่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และฯลฯ ท่านสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นปิตุบูชา ในวาระครบรอบ 72 ปี ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 5 มิถุนายน 2548-4มิถุนายน 2549

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พอเพียงแบบพุทธ

น.พอเพียงแบบพุทธ เป็นหนังสือที่ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่พุทธสถานศรีษะอโศก ตีพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ กันยายน 2552

การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่

น.การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่

หนังสือ "วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่" เรียบเรียงจากคำสาธยายธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ความหนา 66 หน้า

การเมืองตามประสาโพธิรักษ์

น.การเมืองตามประสาโพธิรักษ์ ว่าด้วยความหมายของการเมืองที่แท้จริงในทัศนะของศาสนาพุทธที่แท้ ถอดความจากการบรรยายธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในช่วงชุมนุมทางการเมือง

รหัสกรรม

น.รหัสกรรม รวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิบากกรรมต่างๆจากหลายนักเขียน เพื่อให้ทุกท่านตระหนักชัดว่า "กฏแห่งกรรมยุติธรรมที่สุด"

สมาธิพุทธ

น.สมาธิพุทธิ..เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความพระสูตร "มหาจัตตารีสกสูตร" อย่างพิศดาร พิมพ์เป็นหนังสือเล่มครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2541 เรียบเรียงจากคำบรรยายของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 2

น.สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค 2(โลกียะสู่โลกุตระ) เป็นหนังสือเล่มที่รวบรวมเรื่องชีวิตทางโลกและทางธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จากคำบรรยายในกาละและเทศะต่างๆ ทำให้เนื้อหาของหนังสือมีความหนามาก คณะผู้จัดทำจึงได้แบ่งพิมพ์ทั้งหมดเป็น 4 ภาค สำหรับฉบับนี้เป็น เล่ม 2 แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท ตีพิมพ์เป็นเล่มในวาระ สมณะโพธิรักษ์ครบรอบอายุ 72 ปี

สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค1

น.สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค1 รวบรวมเรื่องชีวิตทางโลกและทางธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

สาธารณโภคี:เศรษฐกิจชนิดใหม่

น.สาธารณโภคี: เศรษฐกิจชนิดใหม่ คือกลไกสำคัญในระบบบุญนิยม เป็นองคาพยพใหญ่ที่มีบ่อเกิดมาจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งสำคํญอย่างยิ่งยวดในโลกในสังคมทุกวันนี้ จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเนื่องในวาระ นสพ.เราคิดอะไรครบรอบ 13 ปี ตวามหนา 186 หน้า ตีพิมพ์ เมื่อ ตุลาคม 2550

วรรณะ 9

น.วรรณะ9 ลักษณะของคนชั้นสูง เป็นหนังสือลำดับ 2 ของโครงการ"หิ่งห้อย" เนื้อหาได้ถอดความจากการแสดงธรรมก่อนฉัน ที่พุทธสถานสันติอโศก เมื่อ 19 กค.2540 ความหนา 50 หน้า พิมพ์เป็นหนังสือ เมื่อ พ.ศ.2552

ความรัก 10 มิติ

.ความรัก 10 มิติ รวบรวมและเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ที่แสดงไว้เมื่อ 7 กรกฏา 2518 ณวิทยาลัยครูเชียงใหม่(ณ.ขณะนั้น) และเมื่อ 8 กรกฏาคม 2518 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีคิวโลกุตระ

น.อีคิวโลกุตระ เรียนรู้อารมณ์อันวิเศษของพุทธ เป็นข้อเขียนที่รวบรวมเรียบเรียงและเพิ่มเติมจากการอบรมทำวัตรเช้าโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์แห่งสันติอโศก ณ.พุทธสถานราชธานีอโศก เมื่อ25 มกราคม 2543 จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเนื่องในวาระสามทศวรรษแห่งการงานของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี

น.การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี เป็นหนังสือที่อธิบายขยายความเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์ 3ประการ ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์

ประนีประนอมกันด้วยนานาสังวาส

น.ประนีประนอมด้วยนานาสังวาส ..สาราณียากรโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พศ.2548 เนื่อหาเขียนขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์ ความเป็นมนุษย์ของคนบนโลกใบนี้ ว่ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อสิ่งใดกันแน่ ท่านจะหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้

พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้

น.พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นปิตุบูชา ในวาระครบรอบ 72 ปี ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 5 มิถุนายน 2548-4 มิถุนายน 2549 ความหนา 192 หน้าวิถีพุทธ

น.พุทธวิถี เป็นหนังสือที่รวบรวมจากข้อเขียน ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือเส้นทางเศรษฐกิจ พิมพ์เป็นหนังสือเล่มเมื่อกุมภาพันธ์ 2547

สวดมนต์ให้ถุกพุทธ

คนพาล-บัณฑิต

เปลี่ยนแปลงไม่ได้การเมืองใหม่ไม่เกิด

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ถอดจากหัวใจโพธิรักษ์

วิถีพุทธยุคเศรษฐกิจพอเพียง


โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
Open publication - Free publishing - More book

น.สัจจะแห่งชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค๒

น.สัจจะแห่งชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค๑